Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Πρόοδος έργου
Παλαιοχριστιανικές
Μανιάτες Χριστιανοί
Ν. Δρανδάκης
Εκκλησίες Μ.Μ.
Επισκοπή
Μνημεία Α'
Μνημεία Β'
Εικονογραφία
Προβολές Μ.Μ.
Αφίσα εκδηλώσεων
Έντυπο

 Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

 

 

Ανάδειξη – προβολή Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Εκκλησιών, Μοναστηριών και θρησκευτικών τελετών» στον Δήμο Οιτύλου, Ν. Λακωνίας.
 

Κύριοι στόχοι του Σχεδίου είναι:

 1. Η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού.

 2. Η προβολή και ανάδειξη των βυζαντινών και μετά-βυζαντινών εκκλησιών της περιοχής.

 3. Η προστασία των μνημείων αυτών μέσα από ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και τοπικών αρχών της περιοχής για την ιστορική σημασία τους.

 4. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού.

 5. Η ενημέρωση της νέας γενιάς της περιοχής για την ιστορική σημασία των συγκεκριμένων εκκλησιών που θα κληθεί στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον να τις διατηρήσει, διασώσει και προστατεύσει.

 6. Η προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας για τη διάσωση και διατήρηση της ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Παράλληλα θα προκληθούν και ενέργειες για την βελτίωση της υποδομής των χωρών υποδοχής, με αποτέλεσμα ο Δήμος υποδοχής να μεριμνήσει για τη βελτίωση της υποδομής, των μεταφορικών του δικτύων και των εγκαταστάσεων, δηλαδή έργα που ευνοούν μακροπρόθεσμα και τον ντόπιο πληθυσμό.

Ο Δήμος Οιτύλου έχει την δυνατότητα να ενισχύσει την τοπική του οικονομία αλλά και συγχρόνως να διαφυλάξει και να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του. Οι ενέργειες που συνθέτουν τη δράση εξασφαλίζουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων και δύνανται να επιφέρουν τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα καθώς θα προβληθεί και θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ιστορική ταυτότητα της περιοχής αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών.

Επομένως ομάδες-στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι η τοπική κοινωνία με έμφαση στους νέους και στους τοπικούς φορείς αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής.

 

Τα αποτιμώμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι:

 1. Η απασχόληση ενός ατόμου που για 12 μήνες θα σχεδιάζει και θα συντονίζει τις ενέργειες του σχεδίου δράσης.

 2. Η παραγωγή 1.000 DVD με Ελληνική και Αγγλική αφήγηση.

 3. Η παραγωγή 10.000 ενημερωτικών φυλλαδίων Ελληνικά και Αγγλικά.

 4. Η ύπαρξη, πλέον, της ιστοσελίδας του φορέα υλοποίησης και των συνδέσμων (links) στο δικτυακό τόπο των Δήμων-στόχων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Λακωνίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου θα περιέχει πληροφορίες για το σύλλογο (ιστορία, δράσεις), τις βυζαντινές και μετά-βυζαντινές εκκλησίες και την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και θα προσελκύει νέα μέλη.

 5. Η διεξαγωγή περίπου 5 επισκέψεων (όσα και τα σχολεία περίπου) και παρουσιάσεων του DVD στα σχολεία της περιοχής προκειμένου η νέα γενιά της Λακωνίας να έρθει σε επαφή με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Μάνης.

 6. Η αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής.

 7. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το Σχέδιο θα συμβάλει στη σύσταση δομών οι οποίες θα δημιουργηθούν από το υπάρχον δυναμικό της τοπικής κοινωνίας και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της μέχρι τώρα ανεπαρκώς αξιοποιημένης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αυτό εξασφαλίζει και την συνέχεια αρκετών ενεργειών του προτεινόμενου Σχεδίου και κατ’ επέκταση τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής