Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Πρ. Δ. Λεύκτρου
Πρ. Δ. Οιτύλου
Πρ. Δ. Αν. Μάνης

 Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

 

 

Προγράμματα Ε.Ε.
 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας -Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων- ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση σχεδίων δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2007 και δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είχαν αντικείμενο δράσης σχετικό με τους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο Σύνδεσμός μας είχε δικαίωμα υποβολής σχετικών προτάσεων δράσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι (σύμφωνα με την προκήρυξη) κάθε Μ.Κ.Ο. είχε δικαίωμα υποβολής μιας πρότασης ανά Δήμο και μέχρι πέντε προτάσεις συνολικά, υποβάλλαμε πέντε Σχέδια Δράσης, από τα οποία εγκρίθηκαν τα τρία παρακάτω:

1. «Ανάδειξη – προβολή Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Εκκλησιών, Μοναστηριών και θρησκευτικών τελετών» στον Δήμο Λεύκτρου, Ν. Μεσσηνίας.

2. «Ανάδειξη - προβολή Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Εκκλησιών, Μοναστηριών και θρησκευτικών τελετών» στον Δήμο Οιτύλου, Ν. Λακωνίας.

3. «Καταγραφή, καθαρισμός, χαρτογράφηση, σηματοδότηση και προβολή των μονοπατιών του βουνού Σαγγιάς» που εκτείνεται στους Δήμους Αν. Μάνης και Οιτύλου, Ν. Λακωνίας.

Οι προτεινόμενες ενέργειες των σχεδίων δράσης περιλαμβάνουν τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών και τη δημιουργία ενός DVD με το υλικό αυτό (ανά σχέδιο δράσης), με αφήγηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Επίσης θα τυπωθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό που θα απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής, στους επισκέπτες της αλλά και στους ξεναγούς, οι οποίοι μεταδίδουν την ιστορική σημασία των εκκλησιών αυτών στους επισκέπτες. Το υλικό αυτό θα παρουσιαστεί και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας, αλλά και σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων.

Στόχοι των παραπάνω Σχεδίων Δράσης είναι η ανάδειξη κάθε περιοχής δράσης, η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ Μ.Κ.Ο. και τοπικών φορέων, η ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως η διάσωση σημαντικών πολιτιστικών στοιχείων, που αργά αλλά σταθερά χάνονται.

Ένας σημαντικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση κατοίκων, επισκεπτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού σε μερικές περιπτώσεις πραγματοποιούνται σε εκκλησίες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, με επιβλαβείς συνέπειες. Η ουσιαστική προστασία του ιστορικού πλούτου ενός τόπου δεν μπορεί παρά να έρθει όταν οι κάτοικοι, οι οποίοι διαρκώς ζουν σ’ αυτόν, θα εκτιμήσουν την αξία του, πράγμα που μπορεί να συμβεί όταν έχουν την γνώση γι’ αυτό. Στην ανάπτυξη της καλύτερης γνώσης για την ιστορία και την πολύπλευρη σημασία των εκκλησιών από την τοπική κοινωνία, θα συμβάλουν και οι παρουσιάσεις που θα γίνουν με το υλικό (DVD και έντυπο υλικό), αλλά και η διοργάνωση επισκέψεων με την συμμετοχή Σχολείων και άλλων Φορέων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής